© 2020 Sportformateurs 's-Hertogenbosch

De Bossche aanpak

In het voorjaar van 2019 hebben de gemeente en verschillende lokale sportorganisaties een intentieverklaring getekend om te komen tot een lokaal sportakkoord. Vervolgens zijn twee onafhankelijke sportformateurs aan de slag gegaan. Zij hebben afgelopen jaar vertegenwoordigers van lokale organisaties en instellingen rond de tafel gebracht en gesproken. Op basis van alle verzamelde informatie en gevoerde gesprekken is een sportakkoord opgesteld.

Intentieverklaring

Aan de basis van het sportakkoord ligt een intentieverklaring die in het voorjaar van 2019 is getekend door vertegenwoordigers van gemeente en lokale sport.

Sportformateur

In het verlengde van deze intentieverklaring zijn twee onafhankelijke sportformateurs ingeschakeld. Fleur van de Laar en Jan Janssens gingen kort voor de zomer in die rol aan de slag. Zij hebben het voortouw genomen bij de verschillende stappen die gezet zijn om te komen tot een lokaal sportakkoord. Meer over de sportformateurs is te lezen op deze pagina.

Werkwijze

De aanpak die gevolgd is kan puntsgewijs als volgt worden beschreven.

 • Allereerst hebben de sportformateurs uit alle mogelijke bronnen informatie verzameld over sport en bewegen in 's-Hertogenbosch.

 • Daarnaast zijn zij in gesprek gegaan met organisaties uit de gemeente. Zij hebben ambities, uitdagingen en ideeën geïnventariseerd en gekeken waar kansen liggen en samenwerking mogelijk is. Dat hebben zij op verschillende manieren gedaan, langs digitale weg, in ‘spreekuren’ en door samen met de gemeente een brede startbijeenkomst te organiseren.

 • Daarna hebben zij in een werkconferentie met thematische sessies samen met de betreffende organisaties en instellingen de ambities en ideeën uitgewerkt in een concept sportakkoord. In het akkoord hebben ze geprobeerd heel concreet te zijn. Wat zal worden gedaan om de sport In 's-Hertogenbosch (verder) te versterken en de maatschappelijke kracht van sport en bewegen (nog beter) te benutten?

 • Het concept akkoord hebben de sportformateurs ter goedkeuring voorgelegd aan alle betrokken partijen.

 • Is iedereen tevreden met het resultaat? Dan is het tijd voor actie! Alle partijen gaan over tot ondertekening en gaan aan de slag om de plannen te realiseren.

 • Wanneer een sportakkoord is gesloten komt vanuit het Rijk, deels via de gemeente en deels via NOC*NSF, een bescheiden uitvoeringsbudget beschikbaar om de plannen te ondersteunen.

 • Voor de besteding van het uitvoeringsbudget en de borging van het sportakkoord hebben de sportformateurs een voorstel uitgewerkt dat besproken is in een klankbordgroep met vertegenwoordigers vanuit de gemeente, sportorganisaties en maatschappelijke instellingen.

Startbijeenkomst

​Op maandag 27 augustus vond de kick-off voor het sportakkoord plaats. Meer hierover is te lezen op deze pagina. Bij de organisatie en invulling van de startbijeenkomst werd samen opgetrokken met de gemeente.

Inspiratie uit de praktijk

Tijdens de startbijeenkomst zijn inspirerende voorbeelden getoond van initiatieven en vormen van samenwerking die een plek zouden kunnen krijgen in een lokaal sportakkoord. Filmpjes van mooie praktijkvoorbeelden zijn ook op deze pagina te zien.

Klankbordgroep

De personen die betrokken waren bij de start van het proces (de intentieverklaring) werden uitgenodigd  om als klankbordgroep te fungeren bij het vervolg. Zij werden enkele malen door de sportformateurs geraadpleegd en blijven ook actief nadat het sportakkoord is gesloten. Dan denken zij mee over de verdeling van het uitvoeringsbudget.

Adviseur lokale sport

In het najaar van 2019 werd vanuit NOC*NSF bij alle gemeenten die bezig zijn met een lokaal sportakkoord een zogenoemde adviseur lokale sport aangesteld. Voor 's-Hertogenbosch zijn dat Jos Kuipers en Henk van de Wetering. Zij hebben de taak om sportclubs te helpen bij de uitvoering van actiepunten uit het sportakkoord. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

Werkconferentie

​Op maandag 18 november vond een werkconferentie met thematische sessies plaats. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

Werkwijze

De aanpak die gevolgd is kan puntsgewijs als volgt worden beschreven.

 • Allereerst hebben de sportformateurs uit alle mogelijke bronnen informatie verzameld over sport en bewegen in 's-Hertogenbosch.

 • Daarnaast zijn zij in gesprek gegaan met organisaties uit de gemeente. Zij hebben ambities, uitdagingen en ideeën geïnventariseerd en gekeken waar kansen liggen en samenwerking mogelijk is. Dat hebben zij op verschillende manieren gedaan, langs digitale weg, in ‘spreekuren’ en door samen met de gemeente een brede startbijeenkomst te organiseren.

 • Daarna hebben zij in een werkconferentie met thematische sessies samen met de betreffende organisaties en instellingen de ambities en ideeën uitgewerkt in een concept sportakkoord. In het akkoord hebben ze geprobeerd heel concreet te zijn. Wat zal worden gedaan om de sport In 's-Hertogenbosch (verder) te versterken en de maatschappelijke kracht van sport en bewegen (nog beter) te benutten?

 • Het concept akkoord hebben de sportformateurs ter goedkeuring voorgelegd aan alle betrokken partijen.

 • Is iedereen tevreden met het resultaat? Dan is het tijd voor actie! Alle partijen gaan over tot ondertekening en gaan aan de slag om de plannen te realiseren.

 • Wanneer een sportakkoord is gesloten komt vanuit het Rijk, deels via de gemeente en deels via NOC*NSF, een bescheiden uitvoeringsbudget beschikbaar om de plannen te ondersteunen.

 • Voor de besteding van het uitvoeringsbudget en de borging van het sportakkoord hebben de sportformateurs een voorstel uitgewerkt dat besproken is in een klankbordgroep met vertegenwoordigers vanuit de gemeente, sportorganisaties en maatschappelijke instellingen.

Startbijeenkomst

​Op maandag 27 augustus vond de kick-off voor het sportakkoord plaats. Meer hierover is te lezen op deze pagina. Bij de organisatie en invulling van de startbijeenkomst werd samen opgetrokken met de gemeente.

Inspiratie uit de praktijk

Tijdens de startbijeenkomst zijn inspirerende voorbeelden getoond van initiatieven en vormen van samenwerking die een plek zouden kunnen krijgen in een lokaal sportakkoord. Filmpjes van mooie praktijkvoorbeelden zijn ook op deze pagina te zien.

Klankbordgroep

De personen die betrokken waren bij de start van het proces (de intentieverklaring) werden uitgenodigd  om als klankbordgroep te fungeren bij het vervolg. Zij werden enkele malen door de sportformateurs geraadpleegd en blijven ook actief nadat het sportakkoord is gesloten. Dan denken zij mee over de verdeling van het uitvoeringsbudget.

Adviseur lokale sport

In het najaar van 2019 werd vanuit NOC*NSF bij alle gemeenten die bezig zijn met een lokaal sportakkoord een zogenoemde adviseur lokale sport aangesteld. Voor 's-Hertogenbosch zijn dat Jos Kuipers en Henk van de Wetering. Zij hebben de taak om sportclubs te helpen bij de uitvoering van actiepunten uit het sportakkoord. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

Werkconferentie

​Op maandag 18 november vond een werkconferentie met thematische sessies plaats. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

Ondertekening sportakkoord

​Het sportakkoord bestaat uit twee delen: ambities en acties. Beide documenten zijn in concept gereed en ter goedkeurng voorgelegd aan de gemeente en de betrokken organisaties en instellingen. De planning is om het sportakkoord op zaterdag 1 februari te ondertekenen.

Ondersteuning bij uitvoering

Na de ondertekening van het sportakkoord kan een aanvang worden gemaakt met de uitvoering van de actiepunten uit dat akkoord. Hiervoor is ondersteuning beschikbaar in geld en menskracht. Meer daarover op deze pagina.