© 2019 Sportformateurs 's-Hertogenbosch

De Bossche aanpak

De sportformateurs zijn aan de slag gegaan. Om alle belanghebbenden te informeren over het sportakkoord én om te inventariseren welke ambities, uitdagingen en ideeën er leven bij de potentiële partners hebben zij samen met de gemeente eind augustus een brede startbijeenkomst georganiseerd. Om de ideeën uit te werken in actiepunten volgt nu een werkconferentie.

Werkwijze 

De aanpak die gevolgd wordt kan puntsgewijs als volgt worden beschreven.

  • Allereerst hebben de sportformateurs uit alle mogelijke bronnen informatie opgehaald over sport en bewegen in ’s-Hertogenbosch.

  • Daarnaast zijn zij in gesprek gegaan met organisaties uit de stad. Zij inventariseren de ambities, uitdagingen en ideeën en kijken waar kansen liggen en samenwerking mogelijk is. Dat doen zij op verschillende manieren, langs digitale weg, in ‘spreekuren’ en ook door samen met de gemeente een brede startbijeenkomst te organiseren.

  • Daarna werken zij in een werkconferentie met thematische sessies samen met de betreffende organisaties en instellingen de ambities en ideeën uit in een concept sportakkoord. In het akkoord proberen zij heel concreet te zijn. Wat zal worden gedaan om de Bossche sport (verder) te versterken en de maatschappelijke kracht van sport en bewegen (nog beter) te benutten?

  • Het concept akkoord leggen de sportformateurs ter goedkeuring voor aan alle betrokken partijen.

  • Is iedereen tevreden met het resultaat? Dan is het tijd voor actie! Alle partijen gaan over tot ondertekening en gaan aan de slag om de plannen te realiseren.

  • Wanneer er een sportakkoord is gesloten komt vanuit het Rijk, deels via de gemeente en deels via NOC*NSF, een bescheiden uitvoeringsbudget beschikbaar om de uitvoering van de plannen te ondersteunen.

  • Voor de besteding van het uitvoeringsbudget en de borging van het sportakkoord werken de sportformateurs een voorstel uit dat besproken wordt in een klankbordgroep met vertegenwoordigers vanuit gemeente, sportorganisaties en maatschappelijke instellingen.

Startbijeenkomst

​Op dinsdagavond 27 augustus vond de kick-off voor het sportakkoord plaats. Meer hierover is te lezen op deze pagina

Werkconferentie

Op maandagavond 18 november wordt een werkconferentie gehouden met thematische sessies waarbij ideeën tegen het licht worden gehouden en zo mogelijk worden vertaald in actiepunten. Hierover is meer te lezen op deze pagina.

Sportakkoord: ambities en acties

Het sportakkoord zal straks uit twee delen bestaan: de ambities en de acties. Beide documenten zullen begin december in concept aan alle beoogde partners worden voorgelegd.

Planning

​De planning is om vóór het einde van het jaar alle voorbereidende stappen te zetten en in het begin van het nieuwe jaar het sportakkoord te ondertekenen.

Nieuwsbrieven

​Via nieuwsbrieven informeren de sportformateurs alle personen en organisaties die belang (kunnen) hebben bij het sportakkoord over de voortgang van het proces. Bekijk de nieuwsbrieven op deze pagina.

Contact met de sportformateurs

​In de afgelopen periode hebben de sportformateurs spreekuren gehouden, organisaties bezocht en gesprekken gevoerd. Wie nog in contact wil komen met de sportformateur, kan gebruik maken van het contactformulier.