© 2020 Sportformateurs 's-Hertogenbosch

Sessies

Tijdens de werkconferentie worden niet minder dan veertien verschillende sessies gehouden.  Deelnemers kunnen zelf kiezen bij welke sessies zij aanwezig willen zijn.

Het keuzemenu ziet er als volgt uit.

Sessie 1: Kennisdeling en samenwerking om sport te versterken

Vaker kennis en ervaring delen en meer samenwerken. Bijvoorbeeld bij:

 • organisatie van evenementen

 • opleiden van trainers

 • ontwikkelen en delen van nieuw aanbod

 • scholing vrijwilligers

 • bestuurlijke zaken

 • gezamenlijke inkoop

 • administratie en financieel beheer

 

Sessie 2: Versterking sportorganisaties

Meer aandacht geven aan het structureel sterker maken van de organisatie door bijvoorbeeld:

 • werving en behoud van vrijwilligers

 • mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt en/of een geïsoleerde positie inzetten

 • jongeren, via stages en werkervaringsplekken, kennis laten maken met de sportorganisatie en vrijwilligerswerk

 

Sessie3: Delen accommodaties en materialen

Meer gebruik maken van elkaars faciliteiten, om kosten te besparen en de exploitatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door:

 • benutten van elkaars accommodaties (binnen en buiten)

 • realiseren van sportuitgiftepunten in de wijk

 • onderling materialen uitwisselen

 

Sessie 4: Openbare ruimte beweegvriendelijker

De openbare ruimte inrichten en beheren zodat deze zoveel mogelijk toegankelijk is voor sportbeoefening, uitnodigt en prikkelt tot meer bewegen. Bijvoorbeeld door:

 • samen het beheer van een beweegtuin in de wijk te verzorgen

 • een verlichtingsplan voor een veilige sportieve openbare ruimte

 • realiseren van sportief straatmeubilair

 • ontwikkelen van een straatspeelstoep in de wijk

 

Sessie 5: Verduurzaming

Sportaccommodaties en sportactiviteiten zoveel mogelijk verduurzamen door bijvoorbeeld:

 • gezamenlijke aanschaf van duurzame energiebronnen (zonnepanelen, windmolens)

 • energie besparen door duurzaamheidsmaatregelen, verstandige investeringen en inkoop.

 • gebruik van duurzame en milieubewuste producten in de kantine en tijdens evenementen

 • bij nieuwbouw en verbouw te kiezen voor zoveel mogelijk energie-neutrale en circulaire oplossingen.

 

Sessie 6: Versterking en verbreding ondersteuning sportaanbieders

Meer initiatieven opstarten om de uiteenlopende sportaanbieders te ondersteunen. Zoals:

 • het oprichten van een alliantie van uiteenlopende sportaanbieders voor verbinding, uitwisseling en samenwerking

 • inzichtelijk maken van knelpunten en uitdagingen en succesvolle aanpakken delen

 • gebruik maken van kennis van landelijke partners

 • sterke organisaties helpen zwakkere

 • deskundigheidsbevordering (themabijeenkomsten en cursussen)

 • gezamenlijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging naar álle sportaanbieders

 

Sessie 7: Positiever sportklimaat

Inzet voor verbetering van de sfeer in de sport, voor een positief sportklimaat door bijvoorbeeld:

 • bepalen van beleid, aanpak en sfeer rond positief sportklimaat

 • voorbeeldgedrag bij ouders stimuleren

 • inzet op (persoonlijke) pedagogische begeleiding

 • voorlichting en training over doelgroepen, sport en gedrag

 • uitrollen sportklimaatprojecten over alle sportorganisaties

 

Sessie 8: Extra aandacht voor gezonde leefstijl

Inzetten op een gezonde leefstijl voor iedereen door bijvoorbeeld:

 • aanbieden fruitboxen en gezonde voeding

 • verantwoord alcoholgebruik in sportkantines

 • sportcomplexen rookvrij maken

 • predicaat ‘gezonde school/sportclub’ uitrollen

 

Sessie 9: Speciale aandacht voor speciale doelgroepen

Bevorderen dat specifieke doelgroepen, zoals mensen met een handicap, ouderen, mensen met een migratieachtergrond, vluchtelingen en asielzoekers, psychiatrische patiënten, eenzame mensen en kwetsbare jongeren meer gaan sporten en bewegen door bijvoorbeeld:

 • toegankelijk maken, verbreden van sportaanbod of specifiek doelgroepen aanbod realiseren

 • gezamenlijk aanbod opzetten

 • realiseren van fysieke ‘sportpunten’ voor ouderen inclusief software en orgware

 • kennismakingsaanbod voor speciale doelgroepen

 • samenwerking bij organisatie en uitvoering van activiteiten, gebruik maken van elkaars faciliteiten

 

Sessie 10: Toegankelijkheid sport voor minder draagkrachtigen vergroten

Meer mensen met een smalle beurs in staat te stellen om deel te nemen aan sport en bewegen door bijvoorbeeld:

 • met gesloten beurs beschikbaar stellen vansportplekken voor minder draagkrachtige volwassenen

 • inzet van studenten van sportopleidingen voor wekelijks sportaanbod

 • beschikbaar stellen van sportaccommodaties en faciliteiten voor sportieve kinderfeestjes

 • belangenbehartiging voor uitbreiding van (financiële) regelingen voor minder draagkrachtigen

 • promoten van bestaande regelingen onder doelgroepen en sportaanbieders

 

Sessie 11: Meer kennisdeling en samenwerking sport, zorg en welzijn

Aanbieders van sport, zorg en cultuur gaan meer afstemmen, samenwerken en delen, denk aan:

 • uitwisseling van kennis en ervaring tijdens praktijkbezoeken

 • onderlinge of gezamenlijke training

 • benutten van professionals voor realisatie ketenaanpak voor doelgroepen en/of themagerichte projecten

 • meerwaarde van preventieve inzet samen delen en verspreiden

 

Sessie 12: Nieuwe sportactiviteiten en -evenementen

Sport en bewegen bevorderen door nieuwe sportactiviteiten en -evenementen te organiseren en het bestaande aanbod te verbreden, zoals:

 • sport- en beweegaanbod voor aanwezige broertjes, zusjes, ouders

 • multi-sportevenementen organiseren door samenwerking van verschillende verenigingen

 • sportaanbieders koppelen aan e-sports

 • (urban) sportaanbod in de openbare ruimt

 
Sessie 13: Nieuwe instrumenten en communicatiemiddelen voor promotie sport en bewegen

Sport en beweging extra stimuleren door nieuwe instrumenten te introduceren, en door nieuwe vormen van communicatie te benutten voor promotie van het sportaanbod. Zoals:

 • inzicht in (wijkgericht) vraag en aanbod

 • stedelijke sportpas

 • Bossche (sport)idolen inzetten voor promotie

 • beloon bewegen in natura

 

Sessie 14: Kinderen meer en beter laten bewegen

Kinderen meer te laten bewegen en hun motorische ontwikkeling stimuleren. Dat bevorderen we  bij het sporten, het spelen en het leren. Bijvoorbeeld:

 • sporteducatie op school door sportprofessional zoals: gymles, sportles of bewegend leren

 • aanbod rondom school

 • sportieve schoolreisjes, match vraag en aanbod

 • multisport kennismakingslessen

 • kenniscentrum LO oprichten

 • ontwikkelen van een straatspeelstoep in de wijk