© 2019 Sportformateurs 's-Hertogenbosch

Waarom een sportakkoord?

In de zomer van 2018 werd het Nationaal Sportakkoord gesloten. In Scheveningen zetten de minister van Sport en vertegenwoordigers van NOC*NSF en de sportbonden, organisaties van gemeenten en provincies en tal van maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven hun handtekening onder een ambitieus plan. Samen willen zij de sport versterken en de maatschappelijke kracht van sport optimaal benutten. Dat lukt alleen als daar lokaal uitvoering aan wordt gegeven. Daarom wordt in het verlengde van het landelijke akkoord momenteel overal in Nederland ook gewerkt aan lokale sportakkoorden. Ook in 's-Hertogenbosch.

Aanleiding sportakkoord

​De motorische vaardigheid van kinderen is afgenomen. Er zijn groepen mensen die nooit of heel weinig sporten. Sportaccommodaties staan nogal eens leeg. Niet iedereen weet zich respectvol te gedragen langs de lijn. En de traditionele sportverenigingen staan onder druk door minder leden en vrijwilligers. Als het aantal sporters in ons land afneemt, heeft dat ook gevolgen voor de topsport.

 

Het is om allerlei redenen van belang dat mensen sporten. Door sportorganisaties te versterken en sportaccommodaties aantrekkelijker en toegankelijker te maken kunnen meer mensen met meer plezier sporten en bewegen. En daarmee wordt ook de samenleving een grote dienst bewezen, want sport brengt mensen niet alleen in beweging maar ook bij elkaar. Sport draagt bij aan gezondheid en welzijn, verbindt mensen en fungeert als leerschool voor het leven.

Gelet op de grote maatschappelijke betekenis van sport en gegeven het feit dat de sport onder druk staat zou het eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn dat sportaanbieders intensief samenwerken met elkaar en met maatschappelijke organisaties en instellingen. Helaas is dat (nog) lang niet overal het geval. Om daar verandering in te brengen worden zij bij elkaar gebracht om te kijken welke nieuwe initiatieven en vormen van samenwerking tot stand kunnen worden gebracht. 

Zes ambities

​Binnen het Nationaal Sportakkoord zijn zes ambities geformuleerd. Vijf ambities zijn uitgewerkt:

  • Inclusief sporten en bewegen

  • Duurzame sportinfrastructuur

  • Vitale aanbieders

  • Positieve sportcultuur

  • Van jongs af aan vaardig in bewegen

 

In ieder deelakkoord zijn doelen en activiteiten beschreven. Ook zijn inspiratiekaarten opgesteld.

De zesde ambitie wordt in de loop van 2019 uitgewerkt. Dat is:

 

  • Topsport die inspireert

Meer informatie

Wil je meer weten over de ambities uit het landelijk sportakkoord, kijk dan op deze pagina. Je kunt het  Nationaal Sportakkoord ook downloaden.